Makelaarsbegrippen Begrippenlijst

Vul hier uw postcode in

Bent u serieus van plan uw woning te verkopen en bent u op zoek naar een makelaar? Ontvang gratis en geheel vrijblijvend een waardebepaling van een erkende makelaar(s) bij u uit de buurt.


75%
Vul uw gegevens aan


Bedankt voor je aanvraag. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestigingsmail. Indien je deze aanvraag doet in het weekend dan kan het iets langer duren.
Aankoopmakelaar

Een huis kopen kost al genoeg, bezuinigen op een aankoopmakelaar is dan ook snel gedaan. Maar het inschakelen van een makelaar bij de koop van een huis kan u ook veel geld opleveren. Een aankoopmakelaar helpt u in het gehele aankoopproces van een woning. Een aankoopmakelaar van Allround Makelaardij kost u niets. Hij of zij levert u altijd geld op omdat op basis van prestatie wordt gewerkt. Verdient u niets, dan verdienen wij ook niets. 10% van het verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke aankoopprijs is voor ons en 90% is voor u. Omdat wij er altijd meer afonderhandelen dan uzelf, weet u zeker dat u verdient als u ons inschakelt. Bovendien heeft u een deskundige specialist mee bij de aankoop van uw woning.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente en de naam zegt het al, u hoeft niets iets af te lossen. Aan het einde van  de looptijd betaalt u de hypotheeklening in één keer terug. Voorwaarde bij deze hypotheekvorm is dat de waarde van uw huis een stuk hoger moet zijn dan het bedrag dat u leent.

AFM

AFM staat voor Autoriteit Financiële Markten. De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren.

Afsluitkosten

Bij het afsluiten van een hypotheek betaalt u afsluitkosten (ook wel afsluitprovisie genoemd) aan de bank of financiële instelling. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar en bedragen meestal rond de 1% van het  leenbedrag.

Afsluitprovisie

Bij het afsluiten van een hypotheek betaalt u afsluitprovisie (ook wel afsluitkosten genoemd). Deze provisie is bij de aangifte van de inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar.

Akte

Een akte is een notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn bijvoorbeeld de akten waarin de overdracht van een woning of een hypotheek wordt vastgelegd.

Akte van levering

De akte van levering wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek lost u elke maand een deel van de hypotheek af en betaalt u rente. De bruto woonlasten zijn elke maand hetzelfde. Het kenmerk van een annuïteitenhypotheek is dat u in het begin veel rente betaalt en weinig aflost op de hypotheek. Aan het einde van de looptijd is dat precies andersom. Omdat alleen de rente aftrekbaar is van de belasting betekent dit dat uw netto woonlasten gedurende de looptijd van uw hypotheek langzaam toenemen.

Appartementsrecht

Met het kopen van een appartementsrecht wordt de koper mede-eigenaar van het gebouw. Het appartementsrecht geeft een aandeel van de eigenaar in het totaal weer (dit is bijvoorbeeld nodig voor de verrekening van onderhoudskosten en de opstalverzekering). Het recht ontstaat na het splitsen van het appartement in meerdere delen (de woon- en /gebruiksruimten). Overigens heeft niet ieder appartement, beneden- of bovenwoning een appartementsrecht.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voorkomt u een te grote terugval in uw inkomen op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt.

Asbest

Asbest is tot in de jaren tachtig toegepast in en om veel huizen. Vaak gebeurde dit in de vorm van asbesthoudend cement. Platen van asbesthoudend cement bevinden zich vooral in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages.

Asbest komt ook voor in sommige soorten vinylzeil (verkocht  tot 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegel (tot 1985  verkocht). Asbest zit soms ook in oude huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen of aan warmte worden blootgesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gaskachels, cv-ketels, oude haardrogers, strijkijzers en warmhoudplaatjes. Niet-hechtgebonden is asbest sinds 1983 vrijwel niet meer toegepast.

Asbestclausule

Als er een kans bestaat dat er asbest aanwezig is, wordt er veelal een asbestclausule opgenomen in de koopakte. De tekst kan dan bijvoorbeeld  zijn: In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de Milieuwet. De koper verklaart in de clausule dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van iedere aansprakelijkheid als er  inderdaad asbest wordt gevonden.

In woningen van voor 1982 kan asbest verwerkt zijn.

Bandbreedte rente

Bij deze rente is het rentepercentage dat u betaalt variabel. Het beweegt zich tussen een vooraf vastgestelde boven- en ondergrens. Valt de marktrente buiten deze grenzen, dan wordt het rentepercentage naar boven of naar beneden aangepast.

bankgarantie

Als na het tekenen van het koopcontract de koop van de woning niet doorgaat, dan moet de koper een bedrag aan de verkoper betalen. De bank verklaart met een bankgarantie dat zij garant staan voor dit bedrag als de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

Bedenktijd

Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper wordt getekend krijgt de koper drie (werk-)dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper staat in de koopakte beschreven.

Belastbaar inkomen

Het belastbaar inkomen is dat gedeelte van het inkomen waarover inkomstenbelasting moet worden betaald. Alle bijtel- en aftrekposten zijn hierin verwerkt.

Belastingaftrek

De belastingaftrek betekent dat u bepaalde gemaakte kosten van uw bruto-inkomen mag aftrekken. Hierdoor krijgt u een deel van de normaal te betalen belasting terug. De hypotheekrente is zo’n kostenpost. Andere voorbeelden zijn: de notariskosten en de taxatiekosten voor het afsluiten van een hypotheek. Wat precies uw belastingvoordeel is hangt af van de hoogte van uw inkomen.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die hypotheekadviseurs (geven van hypotheekadvies), taxateurs (maken van een taxatie van een woning), bouwkundig keurmeesters (uitvoeren van een bouwkundige keuring) en makelaars (begeleiden bij de aan- en verkoop van woningen) afsluiten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten die zij maken bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is bindend voor burgers. Dit plan bestaat uit een  plankaart, bebouwingsvoorschriften, een toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper van een woning zien welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder beschreven (zoals de goothoogten, de  inhoud van de bouwwerken, de rooilijnen, de bebouwingsintensiteit etc.).

Bod

Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.

Boeterente

Wilt u tussentijds uw hypotheek aflossen? Lees dan de voorwaarden goed na! Het kan zijn dat u een boeterente aan de hypotheekverstrekker moet betalen. Dit komt voor wanneer de rentevaste periode nog niet is verstreken en als de marktrente op het moment van aflossen lager is. Indien u de hypotheek tussentijds aflost in verband met de verkoop van de  woning, dan wordt meestal geen boeterente in rekening gebracht. Maar er zijn banken die dat wel doen. Daarom is het ook van belang dat u bij de aankoop van een woning een eerlijk en onafhankelijk hypotheekadvies krijgt!

Boetevrij aflossen

Jaarlijks mag u een bedrag op de hypotheek aflossen zonder dat er boeterente in rekening wordt gebracht. De hoogte van dit bedrag is meestal een percentage van de oorspronkelijke lening.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning wordt de verstrekte hypotheek op een aparte bankrekening (een depot) gezet. Van het saldo wordt in verschillende termijnen de aannemer die het huis bouwt betaald.

Bruto maandlasten

Dit is het bedrag dat u aan de bank en/of verzekeraar betaalt voor uw hypotheek. Dit bedrag bestaat uit de hypotheekrente en eventueel de premie voor een levensverzekering of inleg op een beleggingsrekening. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het belastingvoordeel.

Bruto werkelijke rente

Dit is het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten mee berekend en het moment waarop betaald wordt.

Comparanten

Dit zijn de personen die voor het opmaken van een authentieke akte persoonlijk ter ondertekening voor de notaris verschijnen. Ook wel: de verschijnende persoon.

Consumptief lenen

Het lenen van geld om een extra bedrag beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een boot, om op vakantie te gaan of om nieuwe meubels te kopen. De rente die je voor deze lening betaalt is niet aftrekbaar zoals de hypotheekrente voor uw eerste woning. De schuld valt in box 3.

Courtage

De makelaarscourtage is de vergoeding voor de makelaar bij de aankoop of  verkoop van uw huis.

Dagrente

De op dat moment geldende rente voor een nieuwe hypotheek of voor de verlening van een bestaande hypotheek met een bepaalde rentevaste periode.

Depot

‘In depot geven” betekent letterlijk: in bewaring geven. Een bouwdepot is een rekening waarop de hypotheek voor een nieuwbouwwoning wordt gestald en waarmee in termijnen de aannemer wordt betaald. Ook bij een verbouwing kan er sprake zijn van een depot. Het extra hypotheekbedrag wordt dan in een (ver)bouwdepot gezet. De verbouwingskosten worden vanuit deze rekening betaald. Bij een premiedepot wordt geld geparkeerd om de premies voor een levensverzekering te betalen.

Depotrente

De rentevergoeding die u ontvangt over het bedrag wat in depot staat.

Echtscheiding

Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners hebben, worden via een echtscheiding verbroken. Bij de aankoop van een woning en het verkrijgen van een hypotheek is een goed opgesteld echtscheidingsconvenant belangrijk.

Echtscheidingsconvenant

Dat is een document waarin afspraken worden vastlegt. Hierbij kunt u denken aan afspraken over het huis en wat er met de kinderen gaat gebeuren. Het echtscheidingsconvenant kan worden opgemaakt door (bijvoorbeeld) een advocaat. Het convenant wordt meegestuurd met het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding.

Economische waarde

De economische waarde van een woning is het bedrag dat een woning opbrengt als deze onder normale omstandigheden wordt verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde).

Effectenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm vindt de vermogensgroei plaats via een beleggingsportefeuille. Op de einddatum wordt de lening afgelost met de waarde van de beleggingsportefeuille.

Effectieve rente

Dit is het maandelijkse rentepercentage dat u daadwerkelijk over uw hypotheekschuld betaalt. In de effectieve rente zijn de extra kosten meeberekend en het moment waarop betaald wordt.

Eigendomsbewijs

Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster.

Eigendoms overdracht

De koper is pas eigenaar van onroerende zaken als de officiële overdracht is geweest bij de notaris. Dit gebeurt door ondertekening van de notariële akte van levering en inschrijving daarvan in het Kadaster (juridische levering) en overhandiging van de sleutels (feitelijke levering).

Eigenwoningforfait
Eigen woning bezitters moeten bij de aangifte van de inkomstenbelasting een bedrag dat is gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde optellen bij hun inkomen. Over dit eigenwoningforfait moet  vervolgens inkomstenbelasting worden betaald. Voorheen werd dit huurwaardeforfait genoemd.
 
Erfdienstbaarheid

Dit betekent dat anderen (zogenaamde derden) bepaalde rechten hebben op het gebruik van de grond en/of bebouwing. Een Erfdienstbaarheid staat in het eigendomsbewijs van de woning vermeld. Voorbeelden zijn: het recht van overpad, uitrit, het gemeenschappelijk gebruik van leidingen.

Erfpachtcanon

Bij sommige woning is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. Erfpachtcanon is heffing van de gemeente op grond die in erfpacht is gegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Euribor

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die banken in het  Euro-gebied onderling hanteren. Aan de hand van de Euribor wordt de hypotheekrente vastgesteld.

Executie

Executie van een woning betekent dat de woning gedwongen wordt verkocht. Op een woningveiling betreft het veelal executieverkopen van woningen.

Executiewaarde

De executiewaarde van een woning is van belang op het moment dat een eigenaar van een woning de verplichtingen uit de hypotheekovereenkomst  (rente en aflossing) lange tijd niet nakomt. Dan volgt meestal een gedwongen verkoop. De executiewaarde is het bedrag dat de onroerende zaak bij gedwongen verkoop vermoedelijk zal opbrengen. Helaas klopt deze waarde vaak niet omdat woningen op veilingen veelal onder de executiewaarde worden verkocht.

Extra aflossen

U lost meer van uw hypotheek af dan waartoe u verplicht bent. Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot een bepaald bedrag of percentage. Vaak is dat 5 of 10% van de hoofdsom van de hypotheek.

Fienancieringskosten

Dat zijn kosten die worden gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: administratiekosten, afsluitkosten, hypotheekaktekosten (notaris) en kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Fiscaal voordeel

Kosten die u maakt voor de financiering van uw woning mag u in mindering brengen bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. De zogenaamde aftrekposten. Voorbeelden hiervan kunnen zijn; de notariskosten voor de hypotheekakte en de betaalde hypotheekrente.

Gemeenschap van goederen

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, hebben jij en je partner in principe allebei recht op de helft van de bezittingen (woning) en schulden (hypotheek).

Geregistreerd partnerschap

Dit is een vorm van samenleven die wettelijk geregeld en geregistreerd is. Geregistreerd partnerschap heeft vrijwel dezelfde gevolgen als het huwelijk.

Gunning

Het gunnen of toewijzen, na een bieding, van een object dat op een veiling ter verkoop is aangeboden. Wanneer een openbare verkoop van een object (bijvoorbeeld een huis) wordt gehouden, wijst de verkoper of de veilende hypotheekhouder het object aan de hoogste bieder toe om zo de koop rond te maken.

Handelingsbekwaam

Iemand is handelingsbekwaam indien men meerderjarig (18 jaar of  ouder) of gehuwd is. Mits men niet onder curatele is gesteld. Als u een woning verkoopt of aankoopt dient u handelingsbekwaam te zijn.

Heffingskorting

Iedere belastingbetaler heeft recht op een vaste korting op de te betalen belasting, de heffingskorting. Daarnaast zijn er extra heffingskortingen zoals arbeidskorting, ouderenkorting en kinderkorting.

Hertaxatie

Na afloop van een rentevaste periode doet de hypotheekverstrekker een voorstel voor een volgende rentevaste periode. Soms wordt uw huis opnieuw getaxeerd om te bepalen wat op dat moment de waarde is. Is de waarde van uw woning sterk gestegen, dan kan het zijn dat uw hypotheek tegen gunstigere rentecondities wordt verlengd.

Hypothecaire inschrijving

De registratie van de eigenaar van bijvoorbeeld een woning en de hoogte van de hypotheek in het hypotheekregister bij het Kadaster.

Inboedel

Onder inboedel wordt verstaan alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren van verzekeringnemer en zijn/haar gezinsverband.

Inboedelverzekering

Verzekering tegen de financiële gevolgen van schade (door bijvoorbeeld;  brand, waterschade, diefstal etc.) aan roerende zaken (alles van enige waarde dat zich in huis bevindt).

Inbraak preventie

Inbraakpreventie gaat volgens een klassenindeling samengesteld door de Stichting Kwaliteitsborging. De klassenindeling gaat op basis van een aantal punten (hoogte verzekerde som, hoogte attractieve zaken)

De preventie:

B = (Bouwkundige maatregelen)

E = (Elektronische maatregelen)

C = (Compartimentering)

Daarnaast wordt aangegeven hoe de preventie dient te zijn.

S = standaard / N = normaal / Z = zwaar

Kadaster

Het Kadaster geeft weer in welke stukken de grond in Nederland is verdeeld en aan wie elk van deze stukken grond toebehoort. Daarnaast geeft het Kadaster informatie over hoe groot het grondoppervlak is, of er een bevel tot bodemsanering is of het pand op de monumentenlijst staat en welk kadastraal nummer het heeft.

Kadastraal uittreksel

Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum.

Het overzicht vermeldt onder andere: naam, adres, geslacht en geboortedatum van de kadastrale eigenaar, kadastrale aanduiding, oppervlakte, zakelijke rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden), belemmeringen (zoals aanduidingen in het kader van de monumentenwet, aanduidingen in het kader van de belemmeringenwet, privaatrecht (leidingen)) en besluiten inzake de Wet Bodembescherming (vervuilingen), aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht, wijziging in hypotheken en afkoop van erfpachtcanons.

Het uittreksel is bedoeld om aan te geven wie bij het Kadaster als eigenaar van een bepaald perceel staat geregistreerd op een bepaalde datum.

Kapitaalverzekering eigen woning

Dit is een levensverzekering met een eenmalige uitkering op de einddatum of bij eerder overlijden van de verzekerde. De uitkering is bestemd voor het  aflossen van de hypotheek. Indien wordt voldaan aan een aantal in de wet  genoemde voorwaarden dan is de uitkering uit de verzekering belastingvrij.

Koopakte
Een schriftelijk en onderhands koopcontract tussen kopers en verkopers waarin alle mondelinge overeengekomen afspraken worden vastgelegd en waarin eventueel ontbindende voorwaarden, bijzondere clausules en de lasten en verplichtingen worden opgenomen. Deze wordt meestal opgemaakt door de verkopend makelaar of door de notaris.
 
Kosten koper

Het totaal van de kosten die de koper betaalt voor de overdracht van een woning. Hieronder vallen overdrachtsbelasting, notariskosten, hypotheekaktekosten, afsluitprovisie, makelaarscourtage en taxatiekosten.

Levensverzekering

Verzekering waarbij een afgesproken bedrag wordt uitgekeerd. De  uitkering vindt plaats bij overlijden van de verzekerde. In dat geval heb je het over een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn ook  verzekeringen waarbij een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden óf op de einddatum van de verzekering als de verzekerde dan nog leeft.

Levering

De levering van een woning is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leveringsakte

Een notariële akte waarbij de onroerende zaak, in dit geval het huis wordt overgedragen.

Looptijd hypotheek

De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

Maandlasten

Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost aan rente en aflossing. De bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

Makelaar in roerende zaken

Deskundige specialist op het gebied van onroerende zaken. Allround Makelaardij is een specialist in de verkoop en aankoop van woningen.

Nationale Hypotheek Garantie

Een garantie die u kunt krijgen bij uw hypotheek. U bent er dan van verzekerd dat wanneer u de hypotheek niet meer zelf kunt opbrengen, de restantschuld wordt betaald door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met een NHG geeft de hypotheekverstrekker een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%.

Netto Maandlasten

Het bedrag dat u maandelijks kwijt bent aan hypotheeklast. Het is de bruto maandlast minus de terug te ontvangen belasting.

Nominale rente

De rente die de hypotheekverstrekker op jaarbasis met u afspreekt. Hierbij is geen rekening gehouden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

Notariskosten

De kosten die de notaris berekent voor het opstellen van de hypotheekakte en de eigendomsakte (ook wel transportakte genoemd).

Onder bod zijn

Een toezegging van de verkoper aan een gegadigde geen transactie met andere gegadigden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere gegadigden blijven wel mogelijk.

Onroerende zaak

Hieronder wordt verstaan de grond en alles wat zich daarop, of daarin bevindt, voor zover dat hiermee aard- of nagelvast verbonden is. Onroerende zaak wordt ook wel onroerend goed genoemd. Een taxateur van bijvoorbeeld Allround Makelaardij Tilburg waardeert onroerende zaken.

Onroerend zaak belasting

Een belasting die u betaalt aan de gemeente voor het eigendom en het gebruik van uw huis.

Onderhands

Dit betekent zonder ambtelijke (notariële) tussenkomst; opgemaakt tussen partijen onderling. In tegenstelling tot authentiek.

Onderhandse verkoopwaarde

Verkoopwaarde van onroerende zaken die onder normale omstandigheden op de vrije markt worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de gedwongen (executoriale) verkoop.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn voorwaarden die in de koopakte worden opgenomen. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

Opstalverzekering

Een verzekering die schade aan de woning (opstal) dekt als gevolg van bijvoorbeeld brand, wateroverlast en blikseminslag.

Ouderdomsclausule

Als een woning niet die eigenschappen heeft, die men van nieuwe(re) woningen kan verwachten, wordt vaak een ouderdomsclausule opgenomen in de koopakte. Een voorbeeld is de volgende passage: “de koper  verklaart ermee bekend te zijn dat de woning meer dan 70 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit mogen worden gesteld  aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de funderingen, leidingen voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht”.

Overbrugginskrediet

Een lening die een bepaalde periode overbrugt tussen de betaling van de aankoop van een woning en de ontvangst van de opbrengst van de verkochte woning. Dit krediet (overbruggingshypotheek) wordt bijvoorbeeld verstrekt op basis van de overwaarde van de huidige woning, de hoogte van het inkomen en de hypotheek van de nieuwe woning.

Overdrachtsakte

Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van onroerend  goed. De woning komt hierdoor officieel op uw naam te staan. Deze akte heet ook wel de transportakte.

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de heffing van de overheid die (veelal) de koper van een woning moet betalen bij aankoop. De overdrachtsbelasting  bedraagt op dit moment 2% van de marktwaarde. In de volksmond wordt het ook wel de verhuisbelasting genoemd. Wanneer een koper een woning onder de marktwaarde koopt, kan koper toch een hogere aanslag krijgen. Wanneer in een overeenkomst BTW is opgenomen – en dat is meestal zo bij een  nieuwbouwwoning – hoeft koper geen overdrachtsbelasting te betalen omdat de overheid dan al belasting int via de BTW.

Overbruggingsbescherming

Bij de overbruggingsbescherming worden de dubbele woonlasten voor de koper van een woning grotendeels gecompenseerd. Van dubbele woonlasten is sprake indien de koper een nieuwe woning heeft gekocht en de oude woning nog niet heeft verkocht. De overbruggingsbescherming is een regeling waarbij de verkoper aan de koper een compensatie aanbiedt voor dubbele woonlasten van de koper.

Passeren hypotheek

Het ondertekenen van de hypotheek- en transportakte door koper, verkoper en notaris.

Recht van hypotheek

U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Recht van overpad

Recht dat de eigenaar van een erf heeft om over het erf van ander te gaan. De ander heeft de plicht dit te gedogen en het pad in stand te houden. Het recht hangt aan de onroerende zaak en blijft bij verkoop in stand.

Rechtsbijstand
Rechtsbijstand heeft als doel het verlenen van rechtshulp, dus geen vergoeding in geld maar in diensten.
 
Rechtsbijstandsverzekering

Een verzekering die de kosten dekt van ondersteuning bij juridische geschillen.

Registergoed

Een goed (zoals een woning) dat niet van eigenaar kan wisselen zonder inschrijving in bepaalde registers.

Restschuld

Het deel van de hypotheekschuld dat nog niet is afgelost.

Roerende goederen

Dit zijn goederen die de koper van een woning kan overnemen van de verkoper. Over de roerende zaken hoeft de koper (bij kosten koper) geen  overdrachtsbelasting te betalen.

Roerende zaken

Bij de koopakte zit standaard een lijst met roerende zaken. Roerende zaken zijn zaken die niet duurzaam verbonden zijn met het onroerend goed. Denk bijvoorbeeld aan gordijnen, verhuisbare vloeren, keukenapparatuur, meubels, opbouwverlichting etc.

Royeren hypotheek

Het uitschrijven van een hypotheek uit het Hypotheekregister als deze volledig is afgelost. De notaris royeert de hypotheek bij de verkoop van een woning.

Servicekosten
Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed. Bewoners van flats, appartementen en gesplitste woningen hebben met servicekosten te maken.
 
Sleutelverklaring

Deze wordt opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris. De koper zal moeten zorgen dat bij de feitelijke levering de onroerende zaak door hem wordt verzekerd.

Starterslening

De Startersregeling is een initiatief van gemeenten en de stichting  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het doel van de starterslening is het stimuleren van het eigenwoningbezit, bijvoorbeeld bij verkoop van woningen door woningbouwcorporaties maar ook bij nieuwbouwprojecten. De lening wordt door de gemeente verstrekt  via het SVn. SVn beheert per deelnemende gemeente een revolverend (doorlopend) fonds. De starterslening is een flexibele lening die mee beweegt met  de inkomensontwikkeling van het woningkopende huishouden. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Doordat de Starterslening wordt verstrekt  onder Nationale Hypotheek Garantie lopen de gemeenten geen risico. Ook de ontvangers van de Starterslening lopen door de Nationale Hypotheek Garantie geen onaanvaardbare risico’s.

Successierechten

Dit is de belasting die moet worden betaald over eigendom dat is verkregen door overlijden (erfenis) of door een schenking.

Taxatiekosten

Kosten voor de waardebepaling van het huis door de taxateur. De waarde is onder meer afhankelijk van de ligging, de grootte en de staat van onderhoud

Taxatierapport

Een rapport waarin de door de taxateur vastgestelde waarde van de woning is vastgelegd.

Testament

Een bij de notaris opgesteld document waarin staat beschreven hoe er na het overlijden met de bezittingen en schulden van de overledenen moet worden omgegaan.

Transport
De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
 
Transportakte

Een door de notaris opgestelde akte bij de koop en verkoop van een  woning (onroerend goed). Deze akte wordt ook wel de leveringsakte genoemd. De woning komt met ondertekenen van deze akte officieel op uw  naam te staan.

Transportkosten

De notaris brengt kosten in rekening. Transportkosten zijn de kosten die in rekening gebracht worden voor de transportakte bij de verkoop van een huis.

Variabele rent

Als u niet kiest voor een rentevastperiode, krijgt u te maken met variabele rentestanden. U betaalt per maand een bedrag afhankelijk van de rente.

Vereniging van eigenaren

Als men eigenaar is van een appartementsrecht, is men volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex.

Verhuisregeling

Als u gaat verhuizen, dan heeft dit gevolgen voor de hypotheek. In de verhuisregeling, die is opgenomen in uw hypotheekakte, staan alle voorwaarden vermeld.

Verpanding

Verpanding is vaak aan de orde bij een hypotheek. Een recht van pand wordt verleend op bepaalde goederen of producten om aan een schuldeiser zekerheid te geven dat hij zijn vordering bij voorrang boven andere schuldeisers kan verhalen. In de hypotheekakte kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de opbrengst uit een levensverzekering moet worden gebruikt als aflossing van de hypotheek en als onderpand.

Volmacht

Een volmacht is een verklaring van iemand dat hij een ander persoon de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts) handelingen voor hem uit te voeren.

Vraagprijs van een woning

Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrij op naam v.o.n.

Bij een huis dat aangeboden wordt met vrij op naam achter de prijs betaalt de koper geen kosten. De kosten zijn voor rekening van de  verkoper.

Vrije verkoopwaarde
Dit is de waarde van een woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht. Dit in tegenstelling tot de waarde bij een gedwongen verkoop. Dat noemt men de executiewaarde.
 
Waarborgfonds

Het Waarborgfonds Motorverkeer keert schaden uit, veroorzaakt door motorrijtuigen indien: schade veroorzaakt is:

 

1. met een gestolen auto;

2. door een onbekende dader ;

3. Door een onverzekerde dader;

4. Door een vrijgestelde gemoedsbezwaarde;

5. Indien de verzekeraar insolvent is.

 

Dit fonds is door de overheid opgericht in het kader van de bescherming van de verkeersdeelnemers aan het gemotoriseerd verkeer.

Waarborgsom

Een bedrag dat gestort wordt door de koper als zekerheid dat de koper aan zijn verplichtingen zal voldoen. Een alternatief is het stellen van een bankgarantie.

Woonvergunning

In een aantal gemeenten heeft u een woonvergunning nodig om er te kunnen wonen. Dat geldt voor huizen beneden een bepaalde koop- of huursom. Deze vergunning krijgt u van de gemeente wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld woonachtig of werkzaam bent in de gemeente of in de regio.

WOZ waarde

Bij de Wet Onroerende Zaken vastgestelde waarde van onroerende zaken. Deze waarde wordt onder andere gebruikt bij de vaststelling van de hoogte van gemeentelijke belastingen en het huurwaardeforfait.

Fijn dat ik nu niet zelf op zoek hoef naar een makelaar maar dat de makelaar naar mij komt.
We hebben 3 waardebepalingen ontvangen. We zijn nu nog bezig met onze hypotheek om te kijken wat we kunnen terug kopen alvorens we ons huis gaan verkopen. Bedankt voor het in contact brengen met de makelaars.
Loes

's-Hertogenbosch

We wisten niet zeker of we eerst ons huis moesten verkopen of eerst een ander huis moesten aankopen maar hierin hebben de makelaars ons perfect geadviseerd. We zijn nu eerst aan het kijken wat er allemaal met onze hypotheek mogelijk is. Bedankt voor het vrijblijvende advies.
Maike

Tilburg

Het duurde wel wat langer dan 2 dagen maar we hebben inmiddels een aantal makelaars op bezoek gehad. We ontvingen een duidelijk rapport over onze woning met hierin een duidelijke prijsonderbouwing. We hadden niet in de gaten dat de waarde van onze woning zoveel hoger zou liggen.
Bedankt.
Eric

Dokkum

 
De tool van online waardebepaling is super.
ik had binnen een aantal dagen verschillende waardebepalingen ontvangen. Er zat onderling wel wat verschil in prijs maar we hebben wel een keuze voor een makelaar kunnen maken.
 
Thanks.
Niels

Rotterdam